THÔNG TIN KIẾN THỨC

Giám định ADN trên nhiễm sắc thể X

Người con trai bình thường, chỉ có 1 nhiễm sắc thể giới tính X, nhiễm sắc thể giới tính X này có thể là một trong 2 nhiễm sắc thể giới tính X của mẹ

  

Người con gái có 2 nhiễm sắc thể giới tính X, môt nhiễm sắc thể giới tính X được nhận từ nhiễm sắc thể X duy nhất của người bố, nhiễm sắc thể X còn lại được nhận từ 1 trong 2 nhiễm sắc thể X của người mẹ.

Việc 

xét nghiệm ADN

 trên nhiễm sắc thể X có thể xác định được các người con sinh ra có khả năng hoặc loại trừ do cùng một bố mẹ đẻ ra hay không.


Phân tích gen trên nhiễm sắc thể giới tính X cũng như phân tích gen trên nhiễm sắc thể Y là phân tích các nhóm gen liên kết với nhau. Chúng cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể.