THÔNG TIN KIẾN THỨC

Nhiễm sắc thể Y chỉ truyền từ bố cho con trai, trên phân tử ADN của nhiễm sắc thể Y cũng có những locus STR như trên nhiễm sắc thể thường và những locus này được sử dụng để xác định huyết thống theo dòng bố. Bộ Kit của các hãng hiện nay dùng để xét nghiệm ADN trên nhiễm sắc thể Y thường có 16 locus. Xem sơ đồ dưới đây: