HOẠT ĐỘNG

HỢP TÁC QUỐC TẾ


1.Singapore

 

2.Thành viên mạng lưới Khoa học hình sự khu vực Châu Á

 

3.Cảnh sát liên bang Úc